close
loading

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r, ( Dz .Urz. UE L.119 Z 04.05.2016) informuję , iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku, ul. Moniuszki 41  05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul Moniuszki 41 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak e-mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia na podstawie dobrowolnej zgody-art. 6 ust 1 lit. a RODO  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C i art. 9 ust. 2 lit.b RODO tj. przetwarzanie  jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
Dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzanych danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarię prawną, dostawcę oprogramowania , zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przewidzianego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r, o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w ustawie  z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pan/Pani  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo przenoszenia danych , prawo do cofnięcia zgody z włączeniem sytuacji , kiedy podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez  Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne dla celów związanych   z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia , z wyjątkiem danych osobowych pobieranych na podstawie przepisów prawa w przypadku których konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy o pracę.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Klauzula informacji dla Mieszkańców Domu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Otwocku ul Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Moniuszki 41 , 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak, e-mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie  art.6 ust.1 lit.c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia i pobytu  w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie art. 6ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. ochrony danych osobowych)
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia, prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych , prawo do cofnięcia zgody, z wyjątkiem danych których podanie jest obligatoryjne.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych , gdy uzna Pani /Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne  z wyjątkiem danych wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełnienia obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji archiwizacyjnej.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.   

 

 

 

 

 


Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających Mieszkańców oraz osób wchodzących do budynku Domu Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r, ( Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05.2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej  z siedzibą przy ul Moniuszki 41 . 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul Moniuszki 41 , 05-400 Otwock, jest Pan Kazimierz Półtorak e-mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit d) RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób przebywających  w Domu Pomocy Społecznej  oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przede wszystkim celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom zamieszkałym i przebywającym na terenie Domu Pomocy Społecznej.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa , a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług  na rzecz administratora ( np. kancelarią prawną , dostawcą oprogramowania , zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych)
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania , usunięcia , ograniczenia przetwarzania . prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu,
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania  na terenie  należącym do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną w Otwocku z siedziba ul Moniuszki 41 .
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

 


Klauzula informacyjna dla Opiekuna Prawnego

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.U. UE L 119 Z 04.05.2016) informuję:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41 , 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedziba ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak , e-mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane na podstawie  art. 6 ust.1 lit.a RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na podstawie  art.6 ust. 1 lit. c RODO tj, przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzanych danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcę oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania ,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych , prawo do cofnięcia zgody, z wyjątkiem danych których podanie jest obowiązkowe.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , z wyjątkiem danych których podanie jest obowiązkowe . Niepodanie danych skutkuje niemożnością wypełniania obowiązków nałożonych przez przepisy na Dom Pomocy Społecznej z zakresie dotyczącym opiekunów prawnych.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

 

 

 


Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu


Administratorem systemu monitoringu jest Dom Pomocy Społecznej  Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock. ( 22 7792923, e-mail: psoni.dps.otwock@gmail.com).
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą u. Moniuszki 41 , 05-400 Otwock, jest możliwy pod adresem email: k.poltorak.1961@wp.pl
Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis praw/
Zapisy z monitoringu na dzień 05.06.2018 nie są przechowywane , lecz w przyszłości będą przechowywane w okresie 14 dni.
 Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

 


 

Klauzula informacyjna dla osoby oczekującej na przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej

Zgodnie  z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04,05.2016) informuje, iż :
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Otwocku z siedziba ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 412, 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak , e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art.6 ust.1 lit a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

 


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak , e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla Darczyńców

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak , e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Klauzula informacyjna dla Wolontariuszy

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak , e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów – osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak , e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Klauzula informacyjna dla Zleceniobiorców / przyjmujących zamówienie ( wykonawców dzieła)

 

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak , e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Klauzula informacyjna dla osób składających skargę lub wnioski

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak , e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Klauzula informacyjna dla osoby wykonującej nieodpłatnie , kontrolowaną pracę na cele społeczne.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak , e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Klauzula informacyjna dla osoby wykonującej prace społeczne użyteczne

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak , e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

O NAS

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektulaną Koło w Otwocku jest organizacją  pozarządową, niedochodową i samopomocową. Powstało  w 1985 roku dzięki staraniom rodziców dzieci. Osobowość  prawną  uzyskaliśmy 21 września 1991 roku. Od maja 2005 roku jesteśmy organizacją  pożytku publicznego.

Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym. Staramy się stworzyć najkorzystniejsze warunki dla uzyskania maksymalnego rozwoju psychospołecznego, fizycznego i socjalnego.

Nasze zadania realizujemy poprzez prowadzenie dwóch placówek :

 

 • Warsztatów Terapii Zajęciowej dla młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym i głębokim
 • Domu Pomocy Społecznej imienia Jana Pawła II dla osób niepełnosprawnych w wieku od 22 do 66 roku życia, które utraciły oparcie w swojej rodzinie.


Jako jednostka terenowa prowadzimy działalność na terenie powiatu otwockiego. Nasze Stowarzyszenie zrzesza 90 członków.

Pomagamy  osobom niepełnosprawnym intelektualnie ze sprzężonym kalectwem typu: porażenia, niedowłady, czynne padaczki.

 

 • Bierzemy udział w konkursach i  olimpiadach.
 • Organizujemy na naszym terenie imprezy sportowo-integracyjne.
 • Organizujemy wycieczki i turnusy rehabilitacyjne.
 • Prowadzimy zajęcia  terapeutyczno-rehabilitacyjne
 • Zapewniamy transport osób niepełnosprawnych.

 

LICZYMY NA WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI

 

Każda pomoc zwiększa nadzieje osób niepełnosprawnych intelektualnie na wyrównanie szans życiowych. Każdy ma prawo do uczestniczenia w życiu społecznym we wszystkich jego przejawach.

 

BANK:
PKO BP SA adres: ul. Powstańców Warszawy 15, 05-400 Otwock
Oddział II w Otwocku
SWIFT: BPKOPLPW
nr. konta: 61 1020 1127 0000 1602 0081 7098


nr. KRS : 00000 16301

 

ZOBACZ NASZĄ GELERIĘ

 

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

Warsztat Terapii Zajęciowej działalność rozpoczął 10  października 1993 roku w  Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.


Uczestnikami jest 45 osób niepełnosprawnych intelektualnie z  powiatu Otwockiego.
       


Uczestnicy mają zajęcia w następujących pracowniach terapeutycznych: w pracowni ceramicznej, tkackiej, wikliniarskiej, plastycznej, stolarskiej, ogrodniczej, kulinarnej, w pracowni gospodarstwa domowego,multimedialnej oraz w pracowni życia codziennego.

 

Każdy uczestnik jest objęty opieką lekarską, pielęgniarską i psychologiczną. Dwa razy w roku są organizowane wycieczki rehabilitacyjno -rekreacyjne mające na celu podnoszenie poziomu samoobsługi, samokontroli, kultury osobistej. Uczestnicy zdobywają wiedzę geograficzną, historyczną oraz są sprawniejsi fizycznie.

 

Efektem działalności Warsztatu Terapi Zajęciowej są wyroby, które powstają w pracowniach terapeutycznych: drewniane kwiaty, wieszaki, ramki, wyroby ceramiki artystycznej, kartki ozdobne,stroiki świąteczne, gobeliny, wyszywane obrazki, makatki.

 

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej biorą udział w wielu imprezach  sportowych i  artystycznych. W ramach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych uczestnicy kształtują czynności przysposabiające do pracy.

 

Głównym celem Warsztatów Terapii Zajęciowej jest przygotowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do życia w środowisku społecznym i zawodowym.

 

Kierownikiem Warsztatu Terapii  Zajęciowej  jest Pan mgr Paweł Zawada

adres kontaktowy: pawelzawada@psouuotw.pl

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Dom Pomocy Społecznej - Hostell im. Jana Pawła II funkcjonuje od 01.09.2000r.

 

Dom Pomocy Społecznej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku, przeznaczony jest dla 21 osób dorosłych - kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Położony jest w pięknym lesie sosnowym, oddalonym od ruchu ulicznego . Panuje tu cisza i rodzinna atmosfera. Mieszkańcy oprócz posiłków maja szereg zajęć związanych z codziennym funkcjonowania człowieka. Przygotowujemy mieszkańców jak jest to możliwe na stan jego zdrowia do pracy zawodowej na wolnym rynku. Dom świadczy usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie. Posiadamy pokoje mieszkalne 1 osobowe ,2 lub 3 z łazienkami. Dom świadczy usługi zgodnie ze standardami Ustawy o Pomocy Społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. Posiada zezwolenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej . W roku 2015 otrzymał na 11 mieszkańców dotacje w wysokości 275 tysięcy zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

 


Mieszkańcy mają zapewnione:
 

 • z zakresu potrzeb bytowych i opiekuńczych oraz wspomagających,
 • pomoc psychologiczną i pielęgniarską,
 • rehabilitację psychologiczną i społeczną,
 • organizację czasu wolnego,
 • świadczenia pracownika socjalnego,
 • świadczenia fizjoterapeutyczne .


W ramach różnych form terapii zajęciowej prowadzonych przez Instruktora Terapii Zajęciowej realizowane są:
 

 • Silvoterapia- terapia wykorzystująca spacery po lesie. Czynnikiem terapeutycznym jest kontakt z przyrodą. Można odnaleźć tutaj również elementy chromoterapii ponieważ kolor zielony wykazuje działanie uspokajające.
 • Arteterapia - terapia poprzez sztukę.
 • Ergoterapia - terapia poprzez pracę.
 • Kinezyterapia - terapia ruchem.
 • Elementy muzykoterapii.
 • Socjoterapia - metoda leczenia zaburzeń psychicznych polegająca na wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej


W ramach psychoterapii prowadzonej przez Psychologa realizowane są
 

 • Trening Relaksacyjny Jacobsona - ćwiczenia relaksacyjne.
 • Ćwiczenia doskonalenia koncentracji uwagi i logicznego myślenia metodą PUS.
 • Realizowanie funkcji terapeutycznej, wychowawczej i edukacyjnej w trakcie zajęć indywidualnych i grupowych.


W Naszym Domu pracują znakomici specjaliści z zakresu: opieki ,spraw socjalnych , pielęgniarskich , psychologicznych oraz rehabilitacyjnych.

 

Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej  jest Pan mgr Kazimierz Póltorak

adres kontaktowy: psoni.dps.otwock@gmail.com

 

 

 

1 PROCENT

 

W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego.

Kto może przekazać 1% podatku?

 

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku

 

Jak przekazać 1% na konto PSOUU?

Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim Stowarzyszenie widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, to znaczy:


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku
KRS 0000016301

 

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto Stowarzyszenia przekaże Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

 

UWAGA!
Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.

PSOUU Koło w Otwocku serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za przekazanie 1%.

 

    Zarząd Koła informuje, że  od dnia 02.01.2019r. nastąpi zmiana w dowozach uczestników do WTZ. Szczegółowe informacje o godzinie oraz miejscu przystanków Busa, uzyskacie Państwo dzwoniąc do kierowcy WTZ.

Powyższe zmiany wynikają z rozszerzenia działalności WTZ  oraz utrudnieniami na drogach związanymi z prowadzonymi pracami.

 

 

 

 

W sprawach związanych z uczestnikami oraz organizacją pracy w WTZ prosimy kontaktować się bezpośrednio z Panią Wandą Sobota.

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualizował

Paweł Zawada 

 

 

 

 

 

ZARZĄD

 

Dnia 28.09.2018r nastąpiła zmiana w składzie Zarzadu Koła w Otwocku.

 

Skład Zarządu:

 

Przewodnicząca                    Barbara Wicik

Wiceprzewodniczący            Mirosław Antos

Skarbnik                                Elżbieta Borowiec

Sekretarz                               Ewa Keller

Członek                                 Henryk Kwiatkowski

 

Komisja Rewizyjna :

 

Przewodnicząca                    Alicja Wielgołaska

Sekretarz                               Piotr Broda            

Członek                                

 

 

 

 

KONTAKT

 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Otwocku.

 

Dane teleadresowe:

ul. Moniuszki 41
05-400 Otwock

tel./fax +48 22 779-35-42
tel.       +48 22 779-29-23

e-mail: zk.otwock@psoni.org.pl
www:    www.psoniotwock.org.pl

  
FORMULARZ KONTAKTOWY - NAPISZ DO NAS :

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia korespondencji elektronicznej jak i telefonicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

 

 

  

NASZ ADRES

 

adres

Adres:

ul. Moniuszki 41
05-400 Otwock

telefon

telefon:

+48 22 779-35-42

mail

e-mail:

zk.otwock@psouu.org.pl

O NAS

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Otwocku jest organizacją  pozarządową, niedochodową i samopomocową. Powstało  w 1985 roku dzięki staraniom rodziców dzieci. Osobowość  prawną  uzyskaliśmy 21 września 1991 roku. Od maja 2005 roku jesteśmy organizacją  pożytku publicznego.