close
loading

O NAS

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektulaną Koło w Otwocku jest organizacją  pozarządową, niedochodową i samopomocową. Powstało  w 1985 roku dzięki staraniom rodziców dzieci. Osobowość  prawną  uzyskaliśmy 21 września 1991 roku. Od maja 2005 roku jesteśmy organizacją  pożytku publicznego.

Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną. Staramy się stworzyć najkorzystniejsze warunki dla uzyskania maksymalnego rozwoju psychospołecznego, fizycznego i socjalnego.

Nasze zadania realizujemy poprzez prowadzenie dwóch placówek :

 

 • Warsztatów Terapii Zajęciowej dla młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym, znacznym i głębokim
 • Domu Pomocy Społecznej imienia Jana Pawła II dla osób niepełnosprawnych w wieku od 22 do 66 roku życia, które utraciły oparcie w swojej rodzinie.


Jako jednostka terenowa prowadzimy działalność na terenie powiatu otwockiego. Nasze Stowarzyszenie zrzesza 90 członków.

Pomagamy  osobom niepełnosprawnym intelektualnie ze sprzężonym kalectwem typu: porażenia, niedowłady, czynne padaczki.

 

 • Bierzemy udział w konkursach i  olimpiadach.
 • Organizujemy na naszym terenie imprezy sportowo-integracyjne.
 • Organizujemy wycieczki i turnusy rehabilitacyjne.
 • Prowadzimy zajęcia  terapeutyczno-rehabilitacyjne
 • Zapewniamy transport osób niepełnosprawnych.

 

LICZYMY NA WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI

 

Każda pomoc zwiększa nadzieje osób niepełnosprawnych intelektualnie na wyrównanie szans życiowych. Każdy ma prawo do uczestniczenia w życiu społecznym we wszystkich jego przejawach.

 

BANK:
PKO BP SA adres: ul. Powstańców Warszawy 15, 05-400 Otwock
Oddział II w Otwocku
SWIFT: BPKOPLPW
nr konta: 61 1020 1127 0000 1602 0081 7098


nr KRS : 00000 16301

 

Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem WsparciaOrganizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej działalność rozpoczęły 10 października 1993 roku przy Kole Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnoscią Intelektualną.


Uczestnikami jest 55 osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu  powiatu otwockiego.
       


Uczestnicy biorą udział w zajęciach w następujących pracowniach terapeutycznych: ceramicznej, tkackiej, wikliniarskiej, plastycznej, ogrodniczej, kulinarnej, teatralno - muzycznej, gospodarstwa domowego, multimedialnej, życia codziennego oraz w pracowni umiejętności społecznych. 

 

Każdy uczestnik jest objęty opieką pielęgniarską i psychologiczną. Dwa razy w roku są organizowane wycieczki rehabilitacyjno - rekreacyjne mające na celu podnoszenie poziomu samoobsługi, samokontroli, kultury osobistej. Uczestnicy zdobywają wiedzę geograficzną, historyczną a także poprawiają swoją kondycję fizyczną.

 

Efektem działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej są wyroby, które powstają w pracowniach terapeutycznych na przykład: drewniane kwiaty, wieszaki, ramki, wyroby ceramiki artystycznej, kartki ozdobne, stroiki świąteczne, gobeliny, wyszywane obrazki, makatki.

 

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej biorą udział w wielu imprezach  sportowych i  artystycznych. W ramach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych uczestnicy kształtują czynności przysposabiające do pracy.

 

Głównym celem Warsztatów Terapii Zajęciowej jest przygotowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do życia w środowisku społecznym i zawodowym.

 

Pełniącym obowiązki kierownika Warsztatów Terapii  Zajęciowej  jest Pan Artur Chmielewski

adres kontaktowy: 509 875 008

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Dom Pomocy Społecznej - Hostell im. Jana Pawła II funkcjonuje od 01.09.2000r.

 

Dom Pomocy Społecznej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku, przeznaczony jest dla 21 osób dorosłych - kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Położony jest w pięknym lesie sosnowym, oddalonym od ruchu ulicznego. Panuje tu cisza i rodzinna atmosfera. Mieszkańcy Domu oprócz posiłków mają zapewnione wsparcie we wszystkich aspektach życia codziennego. Przygotowujemy mieszkańców, o ile jest to możliwe ze względu na stan ich zdrowia, do pracy zawodowej na otwartym rynku pracy. Dom świadczy usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie. Posiadamy pokoje mieszkalne 1-, 2 lub 3 osobowe z łazienkami. Dom świadczy usługi zgodnie ze standardami Ustawy o Pomocy Społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. Posiada zezwolenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej.


Mieszkańcy mają zapewnione:
 

 • potrzeby bytowe, opiekuńcze oraz wspomagające,
 • pomoc psychologiczną i pielęgniarską,
 • rehabilitację psychologiczną i społeczną,
 • organizację czasu wolnego,
 • świadczenia pracownika socjalnego,
 • świadczenia fizjoterapeutyczne.


W ramach różnych form terapii prowadzonych przez terapeutę zajęciowego realizowane są:
 

 • Silvoterapia- terapia wykorzystująca spacery po lesie. Czynnikiem terapeutycznym jest kontakt z przyrodą. Można odnaleźć tutaj również elementy chromoterapii ponieważ kolor zielony wykazuje działanie uspokajające.
 • Arteterapia - terapia poprzez sztukę.
 • Ergoterapia - terapia poprzez pracę.
 • Kinezyterapia - terapia ruchem.
 • Elementy muzykoterapii.
 • Socjoterapia - metoda leczenia zaburzeń psychicznych polegająca na wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej


W ramach psychoterapii prowadzonej przez psychologa realizowane są:
 

 • Trening Relaksacyjny Jacobsona - ćwiczenia relaksacyjne.
 • Ćwiczenia doskonalenia koncentracji uwagi i logicznego myślenia metodą PUS.
 • Realizowanie funkcji terapeutycznej, wychowawczej i edukacyjnej w trakcie zajęć indywidualnych i grupowych.


W naszym Domu pracują znakomici specjaliści z zakresu: opieki, spraw socjalnych, pielęgniarskich, psychologicznych oraz rehabilitacyjnych.

 

Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej  jest Pani Monika Jankowska

adres kontaktowy: psoni.dps.otwock@gmail.com

 

 

 

1,5 PROCENT

 

W 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego.

Kto może przekazać 1,5% podatku?

 

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku

 

Jak przekazać 1,5% na konto PSONI?

Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim Stowarzyszenie widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, to znaczy:


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku
KRS 0000016301

 

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Pieniądze - 1,5% podatku należnego - na konto Stowarzyszenia przekaże Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

 

UWAGA!
Podatnik nie może podzielić swojego 1,5% między kilka organizacji.

1,5% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.

PSONI Koło w Otwocku serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za przekazanie 1,5%.

 

 

..............................................................................................................................................................................................................................

 

 

Pani instruktor terapii zajęciowej Monika Mazajło z Dobrego Miasta przy udziale 29 uczestników WTZ z tego miasta oraz gościnnie Pani należąca do Kultury Głuchych stworzyli spot społeczny o charakterze uświadamiającym pt.: "Mówimy świadomie", który przedstawia jak należy mówić do osób z niepełnosprawnościami.
Dołączamy się do tej inicjatywy.
 

 

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku informuje, że w dniu 09.12.2023 roku w godzinach 9.00 - 21.00 w Galerii Kupiecka w Otwocku przy ulicy Kupieckiej 2 odbędzie się kiermasz Bożonarodzeniowy prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Domu Pomocy Społecznej w Otwocku.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska i zakupu prac.
Będzie nam bardzo miło jak tę informację przekażecie swoim znajomym.

 

 

 

 

 

 

 

 Otwock, dnia 12.10.2023r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/10/2023

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku

ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock

e-mail: zk.otwock@psoni.org.pl

tel. 22 779 35 42

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie hydroizolacji ścian nośnych  i  remont kotłowni w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Domu Pomocy Społecznej  przy  Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku, ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

a) odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej

b) gruntowanie ścian betonokontaktem

c) wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej

d) uzupełnienie tynków wewnętrznych

e) przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi ze szpachlowaniem nierówności

f) gruntowanie podłoży

g) malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych

h) malowanie lamperii

3. Przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia i jego zakresem. Na tej podstawie Wykonawca przedłoży w ofercie w zapisie liczbowym i słownie cenę całkowitą brutto. Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

4. Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

5. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi.

2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania zamawiającemu kosztorysu dotyczącego realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: 30.04.2024r.

3. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie, dokonywane będą w PLN.

5. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert. Podstawowym kryterium w dokonaniu oceny będzie:

- cena 100 %

2. W terminie do 23.10.2023r. wybrany oferent otrzyma informację o przyjęciu oferty.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1. Oferta powinna być złożona u Zamawiającego do 20.10.2023r. do godziny 9:00.

2. Ofertę należy złożyć:

- elektronicznie na adres: zk.otwock@psoni.org.pl

- osobiście w placówce – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Dodatkowych informacji udziela Krystyna Bąk ( tel. 881 600 270)

2. Możliwość dokonania oględzin kotłowni, będącej miejscem realizacji zamówienia : od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 w budynku placówki ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock

3. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „ OFERTA”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Załącznik nr 1 można pobrać w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego lub na życzenie drogą mailową.

 

 

 

.............................................................................................................................................................

 

 

 

 

Otwock, dnia 12.10.2023r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/10/2023

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku

ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock

e-mail: zk.otwock@psoni.org.pl

tel. 22 779 35 42

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Domu Pomocy Społecznej  przy  Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku, ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i drogowe:

- rozebranie chodników i krawężników

- wywóz zbędnego gruzu i zdemontowanych płyt z podjazdu

b) roboty ziemne:

- wykopy pod przewody wodno-kanalizacyjne

- mechaniczne zasypanie wykopów liniowych

c) roboty montażowe zewnętrzne:

- podłączenie instalacji do sieci wodociągowych

d) roboty montażowe wewnętrzne

e) roboty rozbiórkowe:

- demontaż starej komory murowanej

- wywóz gruzu spryzmowanego

- zasypanie wykopów fundamentowych

3. Przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z projektem przedłożonym przez Zamawiającego, zapoznania z miejscem realizacji zamówienia i jego zakresem. Na tej podstawie Wykonawca przedłoży w ofercie w zapisie liczbowym i słownie cenę całkowitą brutto. Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

4. Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

5. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

6. Budowa przyłącza musi być zrealizowana zgodnie z projektem technicznym przyłącza wodociągowego do budynku użyteczności publicznej, przygotowanym i przedłożonym do wglądu przez Zamawiającego.

III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi.

2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania zamawiającemu kosztorysu dotyczącego realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: 30.04.2024r.

3. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie, dokonywane będą w PLN.

5. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert. Podstawowym kryterium w dokonaniu oceny będzie:

- cena 100 %

2. W terminie do 23.10.2023r. wybrany oferent otrzyma informację o przyjęciu oferty.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1. Oferta powinna być złożona u Zamawiającego do 20.10.2023r. do godziny 9:00.

2. Ofertę należy złożyć:

- elektronicznie na adres: zk.otwock@psoni.org.pl

- osobiście w placówce – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Dodatkowych informacji udziela Krystyna Bąk ( tel. 881 600 270)

2. Możliwość dokonania oględzin budynku, będącego miejscem realizacji zamówienia oraz uzyskanie projektu dotyczącego przedmiotu zamówienia : od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 w budynku placówki ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock

3. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „ OFERTA”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Załącznik nr 1 można pobrać w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego lub na życzenie drogą mailową.

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

             Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku, prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej informuje, że w dniu 17.08.2023 r. został zakupiony autobus przystosowany do przewozu   20 osób, w tym z dwoma miejscami do kotwiczenia wózków inwalidzkich.

 

              Zakup był możliwy dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w kwocie 261 375,00 zł. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D.

                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                    Zarząd PSONI Koło w Otwocku

 

 

    .............................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niech radosne Alleluja będzie dla Was
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam
w trudzie każdego dnia,
a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku.
 
życzy Zarząd koła PSONI w Otwocku

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI WTZ

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 25.01.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest: P. Artur Chmielewski tel. 509 875 008

e-mail: arturchmielewski.wtz@onet.pl

Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz zapytania o dostępność.

 

Prowadzona przez naszą placówkę strona internetowa www.psoniotwock.org.pl, udostępnia  informacje o działalności WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku. Strona zawiera podstawowe informacje o charakterystyce placówki, jej działaniach i dane kontaktowe.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Otwocku Warsztaty Terapii Zajęciowej zobowiązuje się zapewnić dostęp do wszelkich informacji dotyczących działalności placówki osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to kontaktu osobistego z wykorzystaniem pętli indukcyjnej i udostępniania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 

Planowane jest nawiązanie trwałej współpracy z tłumaczem języka migowego, co ułatwi dostęp do informacji o placówce i możliwość dokonania wszelkich formalności osobom niesłyszącym.

 

Każdy ma prawo zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o które informacje chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Placówka powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, należy niezwłocznie poinformować o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, placówka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

 

Dostępność architektoniczna

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku znajdują się w 2- kondygnacyjnym budynku usytuowanym na dużej i ogrodzonej działce zalesionej, będącej w całości w użytkowaniu PSONI.
 •  Przed budynkiem znajduje się wiele miejsc postojowych oraz podjazd dla samochodów przewożących osoby niepełnosprawne. Podjazd prowadzi bezpośrednio do wejścia głównego budynku. Brak progów umożliwia swobodne poruszanie się po części budynku znajdującej się na parterze. Drugie wejście także jest wolne od barier architektonicznych.
 • Nad wejściem do budynku umieszczona jest czytelna informacja z nazwą placówki.
 • W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • WTZ umożliwiają wstęp z psem asystującym.
 • Planowane jest wyposażenie placówki w schodołaz, umożliwiający osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do pomieszczeń znajdujących się na piętrze i pętlę indukcyjną ułatwiającą komunikację osobom słabosłyszącym. Ponadto umieszczony będzie w placówce wizualny plan budynku oraz tyflograficzny plan budynku, który ułatwi poruszanie się po budynku osobom z dysfunkcją narządu wzroku.

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI PSONI WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

 

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku Warsztaty Terapii Zajęciowej

05-400 Otwock, ul. Moniuszki 41

Numer identyfikacyjny REGON

01055233500022

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

 

 

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

zk.otwock@psoni.org.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

arturchmielewski.wtz@onet.pl

Telefon kontaktowy

509 875 008

Data

2021-03-30

Miejscowość

Otwock

 

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. MAZOWIECKIE

Powiat

Powiat otwocki

Gmina

Otwock (gmina miejska)

 

 

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

 

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] NIE

 

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie Korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] NIE

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

PSONI WTZ - PRZED BUDYNKIEM TEREN Z WIELOMA MIEJSCAMI POSTOJOWYMI I PODJAZDEM DLA SAMOCHODÓW PRZEWOŻĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. PODJAZD PROWADZI BEZPOŚREDNIO DO WEJŚCIA GŁÓWNEGO BUDYNKU. BRAK PROGÓW UMOŻLIWIA SWOBODNE PORUSZANIE SIĘ PO CZĘŚCI BUDYNKU ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA PARTERZE. DRUGIE WEJŚCIE TAKŻE WOLNE OD BARIER ARCHITEKTONICZNYCH. TOALETY DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. W PRZYPADKU POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU ZAPEWNIONA JEST MOŻLIWOŚĆ EWAKUACJI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

 

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej      www.psoniotwock.org.pl

Zgodność z UdC                     [ X ] Niezgodna

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny                                                                                                                                                                                                                       [ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny                                                                                                                                                                                                              [ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych                                             [ X ] TAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych                                                                                                          [ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów                                                                                                                                                                                                                          [ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)                                                                          [ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty                                                                                                                                                               [ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)                                                                                                                                                   [ X ] NIE

 

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? [ X ] NIE

 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

1

 

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] NIE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] NIE

 

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji Strona 4 funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

 [X] NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DPS

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 25.01.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest: P. Renata Maziarz tel. 506 440 076

e-mail: psoni.dps.otwock@gmail.com

Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz zapytania o dostępność.

 

Prowadzona przez naszą placówkę strona internetowa www.psoniotwock.org.pl, udostępnia  informacje o działalności DPS przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku. Strona zawiera podstawowe informacje o charakterystyce placówki, jej działaniach i dane kontaktowe.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Otwocku Dom Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostęp do wszelkich informacji dotyczących działalności placówki osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to kontaktu osobistego z wykorzystaniem pętli indukcyjnej i udostępniania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 

Planowane jest nawiązanie trwałej współpracy z tłumaczem języka migowego, co ułatwi dostęp do informacji o placówce i możliwość dokonania wszelkich formalności osobom niesłyszącym.

 

Każdy ma prawo zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o które informacje chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Placówka powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, należy niezwłocznie poinformować o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, placówka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

Dostępność architektoniczna

 • Dom Pomocy Społecznej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku znajduje się w 2- kondygnacyjnym budynku usytuowanym na dużej i ogrodzonej działce zalesionej, będącej w całości w użytkowaniu PSONI.
 •  Przed budynkiem znajduje się wiele miejsc postojowych oraz podjazd dla samochodów przewożących osoby niepełnosprawne. Podjazd prowadzi bezpośrednio do wejścia głównego budynku. Brak progów umożliwia swobodne poruszanie się po części budynku znajdującej się na parterze. Dwa pozostałe wejścia także są wolne od barier architektonicznych.
 • W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • DPS umożliwia wstęp z psem asystującym.
 • Planowane jest wyposażenie placówki w schodołaz, umożliwiający osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do pomieszczeń znajdujących się na piętrze i pętlę indukcyjną ułatwiającą komunikację osobom słabosłyszącym. Ponadto umieszczony będzie w placówce wizualny plan budynku i czytelna informacja z nazwą placówki nad wejściem do budynku. W placówce umieszczony będzie także tyflograficzny plan budynku, który ułatwi poruszanie się po budynku osobom z dysfunkcją narządu wzroku.

 

 

 

 

 

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI PSONI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku Dom Pomocy Społecznej

05-400 Otwock, ul. Moniuszki 41

Numer identyfikacyjny REGON

010552335

Stan w dniu 01.01.2021r.

Termin przekazania: do 31.03.2021r.

 

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

zk.otwock@psoni.org.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

psoni.dps.otwock@gmail.com

Telefon kontaktowy

506 440 076

Data

2021-03-30

Miejscowość

Otwock

 

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. MAZOWIECKIE

Powiat

Powiat otwocki

Gmina

Otwock (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[x] 2) wojewody

 

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku ( tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne?

[X] NIE

 

2.Czy podmiot zastosował w tym budynku ( tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[X] NIE

 

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku ( tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[X] NIE

 

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku ( tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[X] TAK

 

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku ( tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[X] TAK

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

PSONI DPS – PRZED BUDYNKIEM TEREN Z WIELOMA MIEJSCAMI POSTOJOWYMI I PODJAZDEM DLA SAMOCHODÓW PRZEWOŻĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. PODJAZD PROWADZI BEZPOŚREDNIO DO WEJŚCIA GŁÓWNEGO BUDYNKU. BRAK PROGÓW UMOŻLIWIA SWOBODNE PORUSZANIE SIĘ PO CZĘŚCI BUDYNKU ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA PARTERZE. POZOSTAŁE DWA WEJŚCIA TAKŻE WOLNE OD BARIER ARCHITEKTONICZNYCH. TOALETY DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.WSZYSTKIE POMIESZCZENIA DPS POZA ADMINISTRACJĄ, UMIESZCZONE SĄ NA PARTERZE.

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

 

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

 

Prosimy o podania informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej     www.psoniotwock.org.pl

Zgodność z UdC                         [X] Niezgodna

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny                                                                                                                              [X] TAK

b. Kontakt korespondencyjny                                                                                                                   [X] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości                                   [X] TAK

SMS,MMS lub komunikatorów internetowych

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów

internetowych                                                                                                                                             [X] NIE

e. Przesyłanie faksów                                                                                                                                 [X] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tłumaczenie online)                                                                                                                  [X] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty                                                                      [X] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „ TAK” – prosimy określić w jakim czasie od

Zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka

migowego:

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika ( kontakt osobisty)                                                        [X] NIE

 

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętla indukcyjna, system FM, system na podczerwień (IR), system Bluetooth?

[X] NIE

 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

1

 

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[X] NIE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[X] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[X] NIE

 

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019r. do 01.01.2021r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[X] NIE

 

Dział 4. Informacje o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[X] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[X] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[X] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[X] NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Otwock, dnia 26.10.2021r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/10/2021

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku

Warsztaty Terapii Zajęciowej

ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock

e-mail: zk.otwock@psoni.org.pl

tel. 22 779 35 42

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa schodołazu gąsiennicowego do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnością Intelektualną Koło w Otwocku, Warsztaty Terapii Zajęciowej

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawa urządzenia do PSONI Koło w Otwocku

- udźwig 130 kg

- gwarancja na urządzenie 24 miesiące

- koszt dostawy zawarty w cenie produktu

- instrukcja obsługi w języku polskim

- certyfikat CE

 

3. Przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem zamówienia i wykonać na tej podstawie ofertę cenową.

4. Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

 

III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony schodołaz gąsiennicowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10.12.2021r

3. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie, dokonywane będą w PLN.

5. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- cena 100 %

2. W terminie do 18.11.2021r wybrany oferent otrzyma informację o przyjęciu oferty.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1. Oferta powinna być złożona u Zamawiającego do 17.11.2021 roku do godziny 09.00

2. Ofertę należy złożyć:

 -  elektronicznie na adres: zk.otwock@psoni.org.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

5. W toku badania i oceny Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Dodatkowych informacji udziela Artur Chmielewski ( tel. 509 875 008)

2. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego dostępny drogą mailową na prośbę oferenta złożoną na adres e-mail: arturchmielewski.wtz@onet.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

W dniach od 19 lipca do 13 sierpnia 2021 roku będzie miała miejsce w Warsztatach Terapii Zajęciowej przerwa wakacyjna.

 

                                                                                                                                           p.o. kierownika WTZ 

                                                                                           Artur Chmielewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Informujemy, że Warsztaty Terapii Zajęciowej w Otwocku wznawiają zajęcia terapeutyczne w formie stacjonarnej od 1 marca 2021 roku na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.

          Zajęcia będą odbywać się w systemie rotacyjnym i w pełnym reżimie sanitarnym.

 

Pełniący obowiązki kierownika WTZ

Artur Chmielewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Narodzenia Pańskiego, odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy, wszelkiej pomyślności w Nowym 2021 Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym

życzy

Zarząd Koła PSONI w Otwocku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku, będące jednostką prowadzącą Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Moniuszki 41 informuje o pozyskaniu grantu w ramach projektu " Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami." 

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania. 

W ramach w/w grantu zostaną zakupione tunelowe sterylizatory powietrza.

 

 

Wysokość grantu: 10800,00 zł

Termin realizacji: od 02.10.2020r. do 31.12.2020r.

 

Zarząd PSONI Koło w Otwocku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku uzyskało dofinansowanie dla Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II, ul. Moniuszki w Otwocku na realizację projektu pn," Wsparcie dla Mazowsza ", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Rozwój  usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Celem projektu jest wsparcie Domów Pomocy Społecznej, w tym personelu DPS w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID - 19.

 

W ramach grantu sfinansowane zostaną:

- koszty związane z zakupem wyposażenia - termometry bezdotykowe oraz dwia stacje do dezynfekcji rąk.

- dodatki do wynagrodzenia dla pracowników DPS, z wyłączeniem kadry medycznej

 

Wartość projektu: 44.365.06 zł.

Wysokość dofinansowania: 44.365.06 zł.

Termin realizacji: od 01.09.2020r. do 31.11.2020r.

 

Zarząd PSONI Koło w Otwocku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwock, 2020.11.05
ZAWIADOMIENIE
Kierownik WTZ w Otwocku zawiadamia, że istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z PEFRON - u w ramach Modułu III programu: "Pomoc osobom niepełnosprawnym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". Dofinansowanie można otrzymać na podobnych zasadach jak to miało miejsce na wiosnę.
1. Wysokość dofinansowania wynosi 500 zł. na miesiąc.
2. Dofinansowanie dotyczy pażdziernika i listopada 2020 roku.
3. Składanie wniosków upływa nieodwołalnie 16 listopada 2020 roku.
4. Wniosek można złożyć on-line poprzez stronę pfron.org.pl Moduł III (bez podpisu elektronicznego), drogą mailową: pcpr@pcprotwock, drogą pocztową lub poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki wystawionej przed siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ulicy Komunardów 10.
P. O. Kierownika WTZ
Artur Chmielewski
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTWOCK, 2020.10.19

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                      Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 16.10.2020 roku od dnia 20.10. 2020 roku do odwołania Warsztaty Terapii Zajęciowej w Otwocku nie będą prowadziły zajęć terapeutycznych.

       

                     Dezyzja jest związana z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Coronawirusa SARS-CoV-2 i zakwalifikowaniem powiatu otwockiego do strefy czerwonej.

Pełniący obowiązki kierownika WTZ

Artur Chmielewski

 

 

 

 

 

Otwock, 04.06.2020r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

       W związku z upływem obowiązywania Polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 maja br. w sprawie wstrzymania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Otwocku informuję, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia przygotował rekomendacje  dotyczące organizacji pracy oraz prowadzenia zajęć , w tym zapewnienia środków ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania.

 

Poniżej przedstawiam opracowaną procedurę w WTZ-Otwock

 

Zarządza się następujące procedury postępowania w celu zapobiegania zakażeniom SARSCoV-2. w zakresie organizacji pracy w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy PSONI

 1. Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników oraz dezynfekcja rąk i w razie możliwości założenie maseczki przed wejściem do warsztatowego mikrobusu, a także przed wejściem do Warsztatów dezynfekcje rąk pracowników i uczestników oraz pomiar temperatury ciała u pracowników i uczestników Warsztatów z codziennym zapisywaniem wartości;

 2. Poinformowanie uczestników i ich rodzin/opiekunów oraz pracowników o zakazie przychodzenia do Warsztatów w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej (katar,kaszel), kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną;

 3. Pozostanie w domu uczestników i pracowników zatrudnionych w Warsztatach, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych;

 4. Zobowiązanie się opiekunów i pracowników Warsztatów do obserwowania stanu zdrowia uczestników, w tym prowadzenie na bieżąco oceny objawów infekcji dróg oddechowych;

 5. Zobowiązanie się opiekunów i pracowników Warsztatów do bezzwłocznego wzajemnego przesyłania informacji w razie stwierdzenia objawów infekcji dróg oddechowych oraz przekazania informacji kierownikowi Warsztatów;

 6. Zakaz wstępu na teren Warsztatów osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności;

 7. Podział uczestników na grupy o stałym składzie z przydzielonym na stałe terapeutą;

 8. Używanie przyłbic lub maseczek podczas pracy przez pracowników Warsztatów;

 9. Używanie przyłbic lub maseczek podczas pracy przez uczestników Warsztatów za zgodą opiekuna prawnego lub uczestnika;

 10. Ograniczenie do minimum kontaktu pomiędzy uczestnikami z innych grup zwłaszcza w sanitariatach i na ciągach komunikacyjnych;

 11. Regularne wietrzenie wszystkich pomieszczeń Warsztatów;

 12. Zawieszenie działalności pracowni gospodarstwa domowego (dotyczy tylko zajęć gastronomicznych)

 13. Zawieszenie działalności pracowni kulinarne oraz wprowadzenie obowiązku korzystania z naczyń i sztućców jednorazowych i spożywanie posiłków w poszczególnych pracowniach

 14. Przywożenie posiłku do Warsztatów w szczelnie zamkniętych opakowaniach jednorazowych, po zakończeniu posiłków: uprzątnięcie resztek produktów, umycie i zdezynfekowanie blatów stolików/powierzchni po każdym spożywającym posiłek;

 15. Nadzorowanie i przestrzeganie przez terapeutów zasad higieny uczestników w szczególności dokładnego mycia mydłem i używania wyłącznie ręczników papierowych oraz dezynfekcji rąk płynem;

 16. Regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym klamek drzwi i okien, poręczy, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów, dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, zarówno przed jak i po zakończeniu zajęć;

 17. Dezynfekcję toalet po każdorazowym użyciu;

 18. Obowiązek wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice, ręcznik papierowy, sztućce, kubki) do wyznaczonego, zamykanego pojemnika;

 19. Odwiezienie do miejsca zamieszkania uczestnika uporczywie naruszającego postanowienia niniejszego zarządzenia.

 20. Dezynfekowanie busa po zakończonych kursach

 

Kierownik WTZ

mgr Paweł Zawada

 

 

 

Otwock 06.06.2020r.

 

 

      Od 15.06.2020r. rozpoczynamy zajęcia terapeutyczne dla uczestników WTZ. Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego zwiększamy poziom bezpieczeństwa w naszych placówkach.

 

-Szkolimy kadrę w związku z nowym ryzykiem zawodowym

-Kierujemy na badania medyczne SARS-COV kadrę i uczestników WTZ

-Wprowadzamy obowiązkowy pomiar temperatury dla każdej osoby przebywającej w placówce.

-Przy wejściu do placówki dezynfekujemy ręce

-Korzystamy z przyłbic, maseczek, rękawiczek jednorazowych i fartuchów nienasiąkliwych wiązanych od tyłu

-Przebywamy w małych grupach zachowując 1,5 metrowy odstęp od siebie

-Często wietrzymy pomieszczenia

-Dezynfekujemy wszystkie pomieszczenia oraz przedmioty, które znajdują się w miejscu pracy.

-Posiłki regeneracyjne przywozimy z domu w pojemnikach szczelnie zamkniętych

- Ograniczamy liczbę osób przewożonych Busem do WTZ.

-Grupy terapeutyczne  prowadzone są przez stałych opiekunów we wskazanych salach

-Zakupiliśmy do dezynfekcji automatyczne dozowniki, żele antybakteryjne,  generator ozonu.

-Zamówiliśmy drzwi przeszklone pomiędzy placówkami DPS i WTZ.

-Informujemy w formie plakatowanej o skutecznym myciu rąk oraz zagrożeniu związanym z epidemią.

-Ze względu na ograniczenia przestrzenne związane z udziałem uczestników tzn. 1 osoba na 4m2 wprowadzamy  zajęcia rotacyjne dla dwóch grup. Uczestnicy będą brali udział w zajęciach co drugi tydzień.

 

Terapeuta poinformuje rodzica lub prawnego opiekuna do której grupy jest przypisany uczestnik.

 

Kierownik WTZ

mgr Paweł Zawada

 

 

 

 

Otwock, 17.06.2020r.

Szanowni Państwo

 Rodzice, Opiekunowie prawni, Uczestnicy WTZ.

 

20.06.2020r. (sobota) o godzinie  10.00 w Kriocentrum  Józefów, k. Warszawy ul. Wyszyńskiego 103 zostaną wykonane testy COVID-19 dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Otwocka.

 

W tym terminie zostaną przeprowadzone badania  dla osób rozpoczynających zajęcia od 22.06.2020r.

 Na badania należy dojechać we własnym zakresie.

 

 

O badaniu:

 

„W Kriocentrum badanie jest wykonywane przy zachowaniu procedur szczególnej ostrożności. Ma to zapewnić Pacjentom maksymalne bezpieczeństwo w trakcie badania. Materiały użyte do wykonania testu są sterylne, a pomieszczenia na bieżąco dezynfekowane. Samo badanie polega na pobraniu kropli krwi z palca dłoni i umieszczeniu w kasetce testowej. Po 10 minutach na analizatorze widoczny jest wynik badania (pozytywny lub negatywny dla każdej z klas).”

 

 

Kierownik WTZ

mgr Paweł Zawada

 

 

Aktualizował

Paweł Zawada 

 

Otwock, 03.10.2020r.

Szanowni Państwo

 Rodzice, Opiekunowie prawni, Uczestnicy WTZ.

 

           W związku z zakwalifikowaniem od 03.10.2020 Powiatu Otwockiego do strefy czerwonej w czasie pandemii koronowirusa

  WTZ w Otwocku wprowadza od dnia 05.10.2020 roku do odwołania  rotacyjny system zajęć terapeutycznych dla dwóch grup.

Pierwsza grupa rozpoczyna zajęcia pięciodniowe od 05.10.2020r do 09.10.2020r.,  a druga od 12.10.2020r do 16.10.2020r.

 

Kierownik WTZ

mgr Paweł Zawada

 

 

Aktualizował Paweł Zawada 

 

 

 

Otwock, 10.10.2020r.

Szanowni Państwo

 Rodzice, Opiekunowie prawni, Uczestnicy WTZ.

 

 

 

W związku powołaniem mojej osoby do Zarządu Powiatu Otwockiego z dniem 09.10.2020r., pełniącym obowiązki Kierownika WTZ jest Pan Artur Chmielewski .

 

 

 

 

 

Z upoważnienia

Zarządu Koła PSONI

Paweł Zawada

 

ZARZĄD

 

Dnia 20.05.2023 r nastąpiła zmiana w składzie Zarzadu Koła w Otwocku.

 

Skład Zarządu:

 

Przewodnicząca                    Elżbieta Traczyk

Wiceprzewodnicząca            Katarzyna Grzelczak

Skarbnik                                Agnieszka Pietrasik

Sekretarz                               Katarzyna Reda

Członek                                 Anna Leśniewska

 

Komisja Rewizyjna :

 

Przewodnicząca                    Grażyna Łuczak

Członek                                 Dorota Kowalik           

Członek                                 Mirosław Antos

 

 

 

 

KONTAKT

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Otwocku.

 

Dane teleadresowe:

ul. Moniuszki 41
05-400 Otwock

tel./fax +48 22 779-35-42
tel.       +48 22 779-29-23

e-mail: zk.otwock@psoni.org.pl
www:    www.psoniotwock.org.pl

  
FORMULARZ KONTAKTOWY - NAPISZ DO NAS :

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia korespondencji elektronicznej jak i telefonicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r, ( Dz .Urz. UE L.119 Z 04.05.2016) informuję , iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku, ul. Moniuszki 41  05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul Moniuszki 41 05-400 Otwock jest Pani Monika Jankowska e-mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia na podstawie dobrowolnej zgody-art. 6 ust 1 lit. a RODO  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C i art. 9 ust. 2 lit.b RODO tj. przetwarzanie  jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
Dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów,  z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzanych danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarię prawną, dostawcę oprogramowania , zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przewidzianego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r, o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w ustawie  z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pan/Pani  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo przenoszenia danych , prawo do cofnięcia zgody z włączeniem sytuacji , kiedy podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez  Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne dla celów związanych   z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia , z wyjątkiem danych osobowych pobieranych na podstawie przepisów prawa w przypadku których konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy o pracę.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Klauzula informacji dla Mieszkańców Domu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Otwocku ul Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Moniuszki 41 , 05-400 Otwock jest Pani Monika Jankowska e-mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie  art.6 ust.1 lit.c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia i pobytu  w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie art. 6ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. ochrony danych osobowych)
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia, prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych , prawo do cofnięcia zgody, z wyjątkiem danych których podanie jest obligatoryjne.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych , gdy uzna Pani /Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne  z wyjątkiem danych wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełnienia obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji archiwizacyjnej.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.   

 

 

 

 

 


Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających Mieszkańców oraz osób wchodzących do budynku Domu Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r, ( Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05.2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej  z siedzibą przy ul Moniuszki 41 . 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul Moniuszki 41 , 05-400 Otwock, jest Pani Monika Jankowska e-mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit d) RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób przebywających  w Domu Pomocy Społecznej  oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przede wszystkim celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom zamieszkałym i przebywającym na terenie Domu Pomocy Społecznej.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa , a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług  na rzecz administratora ( np. kancelarią prawną , dostawcą oprogramowania , zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych)
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania , usunięcia , ograniczenia przetwarzania . prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu,
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania  na terenie  należącym do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną w Otwocku z siedziba ul Moniuszki 41 .
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

 


Klauzula informacyjna dla Opiekuna Prawnego

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.U. UE L 119 Z 04.05.2016) informuję:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41 , 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedziba ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pani Monika Jankowska e-mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane na podstawie  art. 6 ust.1 lit.a RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na podstawie  art.6 ust. 1 lit. c RODO tj, przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzanych danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcę oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania ,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych , prawo do cofnięcia zgody, z wyjątkiem danych których podanie jest obowiązkowe.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , z wyjątkiem danych których podanie jest obowiązkowe . Niepodanie danych skutkuje niemożnością wypełniania obowiązków nałożonych przez przepisy na Dom Pomocy Społecznej z zakresie dotyczącym opiekunów prawnych.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

 

 

 


Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu


Administratorem systemu monitoringu jest Dom Pomocy Społecznej  Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock. ( 22 7792923, e-mail: psoni.dps.otwock@gmail.com).
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą u. Moniuszki 41 , 05-400 Otwock, jest możliwy pod adresem email:  psoni.dps.otwock@gmail.com.
Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis praw/
Zapisy z monitoringu na dzień 05.06.2018 nie są przechowywane , lecz w przyszłości będą przechowywane w okresie 14 dni.
 Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

 


 

Klauzula informacyjna dla osoby oczekującej na przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej

Zgodnie  z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04,05.2016) informuje, iż :
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Otwocku z siedziba ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 412, 05-400 Otwock jest Pani Monika Jankowska, e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art.6 ust.1 lit a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

 


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pani Monika Jankowska, e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla Darczyńców

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pani Monika Jankowska, e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Klauzula informacyjna dla Wolontariuszy

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pan Monika Jankowska, e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów – osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pani Monika Jankowska, e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Klauzula informacyjna dla Zleceniobiorców / przyjmujących zamówienie ( wykonawców dzieła)

 

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pani Monika Jankowska, e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Klauzula informacyjna dla osób składających skargę lub wnioski

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pani Monika Jankowska, e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Klauzula informacyjna dla osoby wykonującej nieodpłatnie , kontrolowaną pracę na cele społeczne.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pani Monika Jankowska, e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Klauzula informacyjna dla osoby wykonującej prace społeczne użyteczne

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pani Monika Jankowska, e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

  

NASZ ADRES

 

adres

Adres:

ul. Moniuszki 41
05-400 Otwock

telefon

telefon:

+48 22 779-35-42

mail

e-mail:

zk.otwock@psouu.org.pl

O NAS

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku jest organizacją  pozarządową, niedochodową i samopomocową. Powstało  w 1985 roku dzięki staraniom rodziców dzieci. Osobowość  prawną  uzyskaliśmy 21 września 1991 roku. Od maja 2005 roku jesteśmy organizacją  pożytku publicznego.