close
loading

O NAS

 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektulaną Koło w Otwocku jest organizacją  pozarządową, niedochodową i samopomocową. Powstało  w 1985 roku dzięki staraniom rodziców dzieci. Osobowość  prawną  uzyskaliśmy 21 września 1991 roku. Od maja 2005 roku jesteśmy organizacją  pożytku publicznego.

Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym. Staramy się stworzyć najkorzystniejsze warunki dla uzyskania maksymalnego rozwoju psychospołecznego, fizycznego i socjalnego.

Nasze zadania realizujemy poprzez prowadzenie dwóch placówek :

 

 • Warsztatów Terapii Zajęciowej dla młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym i głębokim
 • Domu Pomocy Społecznej imienia Jana Pawła II dla osób niepełnosprawnych w wieku od 22 do 66 roku życia, które utraciły oparcie w swojej rodzinie.


Jako jednostka terenowa prowadzimy działalność na terenie powiatu otwockiego. Nasze Stowarzyszenie zrzesza 90 członków.

Pomagamy  osobom niepełnosprawnym intelektualnie ze sprzężonym kalectwem typu: porażenia, niedowłady, czynne padaczki.

 

 • Bierzemy udział w konkursach i  olimpiadach.
 • Organizujemy na naszym terenie imprezy sportowo-integracyjne.
 • Organizujemy wycieczki i turnusy rehabilitacyjne.
 • Prowadzimy zajęcia  terapeutyczno-rehabilitacyjne
 • Zapewniamy transport osób niepełnosprawnych.

 

LICZYMY NA WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI

 

Każda pomoc zwiększa nadzieje osób niepełnosprawnych intelektualnie na wyrównanie szans życiowych. Każdy ma prawo do uczestniczenia w życiu społecznym we wszystkich jego przejawach.

 

BANK:
PKO BP SA adres: ul. Powstańców Warszawy 15, 05-400 Otwock
Oddział II w Otwocku
SWIFT: BPKOPLPW
nr. konta: 61 1020 1127 0000 1602 0081 7098


nr. KRS : 00000 16301

 

Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem WsparciaOrganizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

Warsztat Terapii Zajęciowej działalność rozpoczął 10  października 1993 roku w  Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.


Uczestnikami jest 55 osób niepełnosprawnych intelektualnie z  powiatu Otwockiego.
       


Uczestnicy mają zajęcia w następujących pracowniach terapeutycznych: w pracowni ceramicznej, tkackiej, wikliniarskiej, plastycznej, stolarskiej, ogrodniczej, kulinarnej, w pracowni gospodarstwa domowego,multimedialnej oraz w pracowni życia codziennego.

 

Każdy uczestnik jest objęty opieką lekarską, pielęgniarską i psychologiczną. Dwa razy w roku są organizowane wycieczki rehabilitacyjno -rekreacyjne mające na celu podnoszenie poziomu samoobsługi, samokontroli, kultury osobistej. Uczestnicy zdobywają wiedzę geograficzną, historyczną oraz są sprawniejsi fizycznie.

 

Efektem działalności Warsztatu Terapi Zajęciowej są wyroby, które powstają w pracowniach terapeutycznych: drewniane kwiaty, wieszaki, ramki, wyroby ceramiki artystycznej, kartki ozdobne,stroiki świąteczne, gobeliny, wyszywane obrazki, makatki.

 

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej biorą udział w wielu imprezach  sportowych i  artystycznych. W ramach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych uczestnicy kształtują czynności przysposabiające do pracy.

 

Głównym celem Warsztatów Terapii Zajęciowej jest przygotowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do życia w środowisku społecznym i zawodowym.

 

Kierownikiem Warsztatu Terapii  Zajęciowej  jest Pan mgr Paweł Zawada

adres kontaktowy: pawelzawada@psouuotw.pl

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Dom Pomocy Społecznej - Hostell im. Jana Pawła II funkcjonuje od 01.09.2000r.

 

Dom Pomocy Społecznej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku, przeznaczony jest dla 21 osób dorosłych - kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Położony jest w pięknym lesie sosnowym, oddalonym od ruchu ulicznego . Panuje tu cisza i rodzinna atmosfera. Mieszkańcy oprócz posiłków maja szereg zajęć związanych z codziennym funkcjonowania człowieka. Przygotowujemy mieszkańców jak jest to możliwe na stan jego zdrowia do pracy zawodowej na wolnym rynku. Dom świadczy usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie. Posiadamy pokoje mieszkalne 1 osobowe ,2 lub 3 z łazienkami. Dom świadczy usługi zgodnie ze standardami Ustawy o Pomocy Społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. Posiada zezwolenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej . W roku 2015 otrzymał na 11 mieszkańców dotacje w wysokości 275 tysięcy zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

 


Mieszkańcy mają zapewnione:
 

 • z zakresu potrzeb bytowych i opiekuńczych oraz wspomagających,
 • pomoc psychologiczną i pielęgniarską,
 • rehabilitację psychologiczną i społeczną,
 • organizację czasu wolnego,
 • świadczenia pracownika socjalnego,
 • świadczenia fizjoterapeutyczne .


W ramach różnych form terapii zajęciowej prowadzonych przez Instruktora Terapii Zajęciowej realizowane są:
 

 • Silvoterapia- terapia wykorzystująca spacery po lesie. Czynnikiem terapeutycznym jest kontakt z przyrodą. Można odnaleźć tutaj również elementy chromoterapii ponieważ kolor zielony wykazuje działanie uspokajające.
 • Arteterapia - terapia poprzez sztukę.
 • Ergoterapia - terapia poprzez pracę.
 • Kinezyterapia - terapia ruchem.
 • Elementy muzykoterapii.
 • Socjoterapia - metoda leczenia zaburzeń psychicznych polegająca na wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej


W ramach psychoterapii prowadzonej przez Psychologa realizowane są
 

 • Trening Relaksacyjny Jacobsona - ćwiczenia relaksacyjne.
 • Ćwiczenia doskonalenia koncentracji uwagi i logicznego myślenia metodą PUS.
 • Realizowanie funkcji terapeutycznej, wychowawczej i edukacyjnej w trakcie zajęć indywidualnych i grupowych.


W Naszym Domu pracują znakomici specjaliści z zakresu: opieki ,spraw socjalnych , pielęgniarskich , psychologicznych oraz rehabilitacyjnych.

 

Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej  jest Pan mgr Kazimierz Póltorak

adres kontaktowy: psoni.dps.otwock@gmail.com

 

 

1 PROCENT

 

W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego.

Kto może przekazać 1% podatku?

 

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku

 

Jak przekazać 1% na konto PSOUU?

Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim Stowarzyszenie widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, to znaczy:


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku
KRS 0000016301

 

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto Stowarzyszenia przekaże Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

 

UWAGA!
Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.

PSOUU Koło w Otwocku serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za przekazanie 1%.

 

    Otwock, 22.04.2020r.

"Szanowni Rodzice, opiekunowie prawni uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej"

Uprzejmie informuję, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Celem programu jest zapewnienie wsparcia dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Pomoc finansowa w ramach udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od 9 marca 2020 roku do 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

- uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
- uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
- podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
- podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
- pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
- pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Przyjmowaniem oraz obsługą wniosków zajmują się Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Zachęcamy do składania wniosków poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW) - https://sow.pfron.org.pl/. Do złożenia wniosku nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie internetowej PFRON https://www.pfron.org.pl/…/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-p…/

Z poważaniem

Kierownik WTZ
mgr Paweł Zawada

 

 

 

 

Otwock, 04.06.2020r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

       W związku z upływem obowiązywania Polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 maja br. w sprawie wstrzymania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Otwocku informuję, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia przygotował rekomendacje  dotyczące organizacji pracy oraz prowadzenia zajęć , w tym zapewnienia środków ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania.

 

Poniżej przedstawiam opracowaną procedurę w WTZ-Otwock

 

Zarządza się następujące procedury postępowania w celu zapobiegania zakażeniom SARSCoV-2. w zakresie organizacji pracy w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy PSONI

 1. Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników oraz dezynfekcja rąk i w razie możliwości założenie maseczki przed wejściem do warsztatowego mikrobusu, a także przed wejściem do Warsztatów dezynfekcje rąk pracowników i uczestników oraz pomiar temperatury ciała u pracowników i uczestników Warsztatów z codziennym zapisywaniem wartości;

 2. Poinformowanie uczestników i ich rodzin/opiekunów oraz pracowników o zakazie przychodzenia do Warsztatów w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej (katar,kaszel), kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną;

 3. Pozostanie w domu uczestników i pracowników zatrudnionych w Warsztatach, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych;

 4. Zobowiązanie się opiekunów i pracowników Warsztatów do obserwowania stanu zdrowia uczestników, w tym prowadzenie na bieżąco oceny objawów infekcji dróg oddechowych;

 5. Zobowiązanie się opiekunów i pracowników Warsztatów do bezzwłocznego wzajemnego przesyłania informacji w razie stwierdzenia objawów infekcji dróg oddechowych oraz przekazania informacji kierownikowi Warsztatów;

 6. Zakaz wstępu na teren Warsztatów osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności;

 7. Podział uczestników na grupy o stałym składzie z przydzielonym na stałe terapeutą;

 8. Używanie przyłbic lub maseczek podczas pracy przez pracowników Warsztatów;

 9. Używanie przyłbic lub maseczek podczas pracy przez uczestników Warsztatów za zgodą opiekuna prawnego lub uczestnika;

 10. Ograniczenie do minimum kontaktu pomiędzy uczestnikami z innych grup zwłaszcza w sanitariatach i na ciągach komunikacyjnych;

 11. Regularne wietrzenie wszystkich pomieszczeń Warsztatów;

 12. Zawieszenie działalności pracowni gospodarstwa domowego (dotyczy tylko zajęć gastronomicznych)

 13. Zawieszenie działalności pracowni kulinarne oraz wprowadzenie obowiązku korzystania z naczyń i sztućców jednorazowych i spożywanie posiłków w poszczególnych pracowniach

 14. Przywożenie posiłku do Warsztatów w szczelnie zamkniętych opakowaniach jednorazowych, po zakończeniu posiłków: uprzątnięcie resztek produktów, umycie i zdezynfekowanie blatów stolików/powierzchni po każdym spożywającym posiłek;

 15. Nadzorowanie i przestrzeganie przez terapeutów zasad higieny uczestników w szczególności dokładnego mycia mydłem i używania wyłącznie ręczników papierowych oraz dezynfekcji rąk płynem;

 16. Regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym klamek drzwi i okien, poręczy, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów, dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, zarówno przed jak i po zakończeniu zajęć;

 17. Dezynfekcję toalet po każdorazowym użyciu;

 18. Obowiązek wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice, ręcznik papierowy, sztućce, kubki) do wyznaczonego, zamykanego pojemnika;

 19. Odwiezienie do miejsca zamieszkania uczestnika uporczywie naruszającego postanowienia niniejszego zarządzenia.

 20. Dezynfekowanie busa po zakończonych kursach

 

Kierownik WTZ

mgr Paweł Zawada

 

 

 

Otwock 06.06.2020r.

 

 

      Od 15.06.2020r. rozpoczynamy zajęcia terapeutyczne dla uczestników WTZ. Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego zwiększamy poziom bezpieczeństwa w naszych placówkach.

 

-Szkolimy kadrę w związku z nowym ryzykiem zawodowym

-Kierujemy na badania medyczne SARS-COV kadrę i uczestników WTZ

-Wprowadzamy obowiązkowy pomiar temperatury dla każdej osoby przebywającej w placówce.

-Przy wejściu do placówki dezynfekujemy ręce

-Korzystamy z przyłbic, maseczek, rękawiczek jednorazowych i fartuchów nienasiąkliwych wiązanych od tyłu

-Przebywamy w małych grupach zachowując 1,5 metrowy odstęp od siebie

-Często wietrzymy pomieszczenia

-Dezynfekujemy wszystkie pomieszczenia oraz przedmioty, które znajdują się w miejscu pracy.

-Posiłki regeneracyjne przywozimy z domu w pojemnikach szczelnie zamkniętych

- Ograniczamy liczbę osób przewożonych Busem do WTZ.

-Grupy terapeutyczne  prowadzone są przez stałych opiekunów we wskazanych salach

-Zakupiliśmy do dezynfekcji automatyczne dozowniki, żele antybakteryjne,  generator ozonu.

-Zamówiliśmy drzwi przeszklone pomiędzy placówkami DPS i WTZ.

-Informujemy w formie plakatowanej o skutecznym myciu rąk oraz zagrożeniu związanym z epidemią.

-Ze względu na ograniczenia przestrzenne związane z udziałem uczestników tzn. 1 osoba na 4m2 wprowadzamy  zajęcia rotacyjne dla dwóch grup. Uczestnicy będą brali udział w zajęciach co drugi tydzień.

 

I grupa rozpocznie 5-dniowe zajęcia od 15.06.2020 do 19.06.2020r.

II grupa rozpocznie 5-dniowe zajęcia od 22.06.2020 do 26.06.2020r.

 

Terapeuta poinformuje rodzica lub prawnego opiekuna do której grupy jest przypisany uczestnik.

 

Kierownik WTZ

mgr Paweł Zawada

 

 

 

 

Otwock, 17.06.2020r.

Szanowni Państwo

 Rodzice, Opiekunowie prawni, Uczestnicy WTZ.

 

20.06.2020r. (sobota) o godzinie  10.00 w Kriocentrum  Józefów, k. Warszawy ul. Wyszyńskiego 103 zostaną wykonane testy COVID-19 dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Otwocka.

 

W tym terminie zostaną przeprowadzone badania  dla osób rozpoczynających zajęcia od 22.06.2020r.

 Na badania należy dojechać we własnym zakresie.

 

 

O badaniu:

 

„W Kriocentrum badanie jest wykonywane przy zachowaniu procedur szczególnej ostrożności. Ma to zapewnić Pacjentom maksymalne bezpieczeństwo w trakcie badania. Materiały użyte do wykonania testu są sterylne, a pomieszczenia na bieżąco dezynfekowane. Samo badanie polega na pobraniu kropli krwi z palca dłoni i umieszczeniu w kasetce testowej. Po 10 minutach na analizatorze widoczny jest wynik badania (pozytywny lub negatywny dla każdej z klas).”

 

 

Kierownik WTZ

mgr Paweł Zawada

 

 

Aktualizował

Paweł Zawada 

 

 

 

 

 

ZARZĄD

 

Dnia 28.09.2018r nastąpiła zmiana w składzie Zarzadu Koła w Otwocku.

 

Skład Zarządu:

 

Przewodnicząca                    Barbara Wicik

Wiceprzewodniczący            Mirosław Antos

Skarbnik                                Elżbieta Borowiec

Sekretarz                               Ewa Keller

Członek                                 Henryk Kwiatkowski

 

Komisja Rewizyjna :

 

Przewodnicząca                    Alicja Wielgołaska

Sekretarz                               Piotr Broda            

Członek                                

 

 

 

 

KONTAKT

 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Otwocku.

 

Dane teleadresowe:

ul. Moniuszki 41
05-400 Otwock

tel./fax +48 22 779-35-42
tel.       +48 22 779-29-23

e-mail: zk.otwock@psoni.org.pl
www:    www.psoniotwock.org.pl

  
FORMULARZ KONTAKTOWY - NAPISZ DO NAS :

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia korespondencji elektronicznej jak i telefonicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r, ( Dz .Urz. UE L.119 Z 04.05.2016) informuję , iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku, ul. Moniuszki 41  05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul Moniuszki 41 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak e-mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia na podstawie dobrowolnej zgody-art. 6 ust 1 lit. a RODO  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C i art. 9 ust. 2 lit.b RODO tj. przetwarzanie  jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
Dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzanych danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarię prawną, dostawcę oprogramowania , zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przewidzianego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r, o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w ustawie  z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pan/Pani  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo przenoszenia danych , prawo do cofnięcia zgody z włączeniem sytuacji , kiedy podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez  Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne dla celów związanych   z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia , z wyjątkiem danych osobowych pobieranych na podstawie przepisów prawa w przypadku których konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy o pracę.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Klauzula informacji dla Mieszkańców Domu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Otwocku ul Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Moniuszki 41 , 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak, e-mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie  art.6 ust.1 lit.c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia i pobytu  w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie art. 6ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. ochrony danych osobowych)
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia, prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych , prawo do cofnięcia zgody, z wyjątkiem danych których podanie jest obligatoryjne.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych , gdy uzna Pani /Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne  z wyjątkiem danych wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełnienia obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji archiwizacyjnej.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.   

 

 

 

 

 


Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających Mieszkańców oraz osób wchodzących do budynku Domu Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r, ( Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05.2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej  z siedzibą przy ul Moniuszki 41 . 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul Moniuszki 41 , 05-400 Otwock, jest Pan Kazimierz Półtorak e-mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit d) RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób przebywających  w Domu Pomocy Społecznej  oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przede wszystkim celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom zamieszkałym i przebywającym na terenie Domu Pomocy Społecznej.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa , a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług  na rzecz administratora ( np. kancelarią prawną , dostawcą oprogramowania , zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych)
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania , usunięcia , ograniczenia przetwarzania . prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu,
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania  na terenie  należącym do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną w Otwocku z siedziba ul Moniuszki 41 .
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

 


Klauzula informacyjna dla Opiekuna Prawnego

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.U. UE L 119 Z 04.05.2016) informuję:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41 , 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedziba ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak , e-mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane na podstawie  art. 6 ust.1 lit.a RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na podstawie  art.6 ust. 1 lit. c RODO tj, przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzanych danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcę oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania ,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych , prawo do cofnięcia zgody, z wyjątkiem danych których podanie jest obowiązkowe.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , z wyjątkiem danych których podanie jest obowiązkowe . Niepodanie danych skutkuje niemożnością wypełniania obowiązków nałożonych przez przepisy na Dom Pomocy Społecznej z zakresie dotyczącym opiekunów prawnych.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

 

 

 


Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu


Administratorem systemu monitoringu jest Dom Pomocy Społecznej  Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock. ( 22 7792923, e-mail: psoni.dps.otwock@gmail.com).
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą u. Moniuszki 41 , 05-400 Otwock, jest możliwy pod adresem email: k.poltorak.1961@wp.pl
Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis praw/
Zapisy z monitoringu na dzień 05.06.2018 nie są przechowywane , lecz w przyszłości będą przechowywane w okresie 14 dni.
 Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

 


 

Klauzula informacyjna dla osoby oczekującej na przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej

Zgodnie  z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04,05.2016) informuje, iż :
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Otwocku z siedziba ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 412, 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak , e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art.6 ust.1 lit a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

 


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak , e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla Darczyńców

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak , e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Klauzula informacyjna dla Wolontariuszy

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak , e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów – osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak , e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Klauzula informacyjna dla Zleceniobiorców / przyjmujących zamówienie ( wykonawców dzieła)

 

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak , e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Klauzula informacyjna dla osób składających skargę lub wnioski

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak , e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Klauzula informacyjna dla osoby wykonującej nieodpłatnie , kontrolowaną pracę na cele społeczne.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak , e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Klauzula informacyjna dla osoby wykonującej prace społeczne użyteczne

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz.Urz UE L 119 z 04,05,2016) informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock jest Pan Kazimierz Półtorak , e- mail: psoni.dps.otwock@gmail.com
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług  z zakresu ochrony danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe . Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

  

NASZ ADRES

 

adres

Adres:

ul. Moniuszki 41
05-400 Otwock

telefon

telefon:

+48 22 779-35-42

mail

e-mail:

zk.otwock@psouu.org.pl

O NAS

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Otwocku jest organizacją  pozarządową, niedochodową i samopomocową. Powstało  w 1985 roku dzięki staraniom rodziców dzieci. Osobowość  prawną  uzyskaliśmy 21 września 1991 roku. Od maja 2005 roku jesteśmy organizacją  pożytku publicznego.